Mountainbike Weersverwachting
Omgeving Nijmegen

MTBCollege - kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MTBCollege - agenda

Geen komend evenement!

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ‘MTBCollege’, hierna te noemen als MTBCollege gevestigd te Bonkelaar 47, 6595 CB Ottersum. Op alle producten van MTBCollege zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 Definities 1.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met MTBCollege voor het deelnemen aan één van de door MTBCollege aangeboden producten;
 • Product: een door MTBCollege aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door MTBCollege gemaakte of geleverd item;
 • Overeenkomst: een tussen de deelnemer en MTBCollege gesloten akkoord over deelname aan het door MTBCollege te leveren en door de deelnemer af te nemen product;
 • Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met MTBCollege voor de organisatie van een evenement, al dan niet vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon handelend uit naam van een bedrijf, instelling of organisatie;
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen;
 • Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Artikel 2 Overeenkomst 1.

 1. De overeenkomst tussen de deelnemer en MTBCollege komt tot stand door boeking van een product.
 2. Een boeking kan plaatsvinden per telefoon, e-mail, fax, post en/of mondeling.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert de deelnemer de Algemene Voorwaarden van MTBCollege.
 4. Indien de deelnemer minderjarig is, wordt er na de inschrijving een verklaring toegezonden die door ouder of voogd ondertekend dient te worden. Pas na terugontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand.
 5. De deelnemer (en/of degene die namens (een) andere deelnemer(s) de inschrijving verzorgt) zal aan MTBCollege  vὀὀr het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele overige deelnemers verstrekken.
 6. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en publicatie hiervan op een deelnemerslijst.
 7. Het aanbod van MTBCollege is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
 8. Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijv. leeftijd, gezondheidstoestand of niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige(n) kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaan.
 9. De inhoud van het aanbod van MTBCollege wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van productaanbiedingen van MTBCollege  De informatie op de website van de MTBCollege is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de beschreven producten zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden MTBCollege niet. MTBCollege kan niet worden gehouden aan de inhoud van foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van MTBCollege verwijst naar eventuele andere websites door middel van links. MTBCollege is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze sites. De informatie op de gelinkte websites, is dan ook geen onderdeel van de overeenkomst.
 10. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord dat foto's en/of ander beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement van inschrijving gebruikt mogen worden voor plaatsing op de website van MTBCollege. De deelnemer heeft altijd de mogelijkheid om deze (dit) foto en/of beeldmateriaal te laten verwijderen. Dit kan men doen door contact op te nemen met MTBCollege middels het contact formulier.

Artikel 3 Betaling 1.

 1. Bij het boeken van een product dient het bedrag genoemd in de overeenkomst per direct, zijnde uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst, maar nooit later dan de overeengekomen datum van de uitvoering van de clinic, te worden ontvangen door MTBCollege per overschrijving naar de bankrekening van MTBCollege.
 2. Wanneer bij aanvang van het uit te voeren product het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt MTBCollege zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan het product. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.
 3. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door MTBCollege.
 4. Bij het sluiten van een overeenkomst binnen 2 dagen vὀὀr de uitvoeringsdatum van het product, is het enkel mogelijk het overeengekomen bedrag bij aanvang contant te voldoen.
 5. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag, met een minimum van € 50.

Artikel 4 Annulering 1.

 1. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
 • Bij annulering binnen 2 weken van de afname-datum van het product is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd, echter in dat geval kan de deelnemer op een nadere overeen te komen datum het product alsnog genieten;
 • Bij annulering binnen 48 uur van de afname-datum van het product is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd.

Artikel 5 Wijzigingen door MTBCollege

 1. MTBCollege spant zich tot het uiterste in om het product te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de producten die MTBCollege aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de clinic aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) op een andere locatie wordt gestart of dat het product komt te vervallen. MTBCollege spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat MTBCollege en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. Alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.
 3. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal MTBCollege ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van het product. In geval het voor MTBCollege onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan MTBCollege hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6 Opzegging door MTBCollege

 1. MTBCollege kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige redenen die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van MTBCollege aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardig, alternatief product, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de overeenkomst of een evenredig deel daarvan als het product reeds ten dele is genoten.
 2. MTBCollege heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:
 • In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn van 48 uur wordt gedaan. In dat geval ontvangt de deelnemer de aan MTBCollege betaalde bedragen retour of wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het product op een andere datum en/ of tijdstip.
 • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de aard van het te volgen product.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van MTBCollege

 1. MTBCollege is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van MTBCollege.  De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden in het licht van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de producten van MTBCollege met zich meebrengen.
 2. MTBCollege is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:
  • Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer;
  • Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van MTBCollege en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan MTBCollege kunnen worden toegerekend;
  • Omstandigheden waarop MTBCollege geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan MTBCollege kunnen worden toegerekend. Hieronder worden in het bijzonder weersomstandigheden en dergelijke gerekend;
  • Diefstal of verlies van bagage en eigendommen, waaronder ook inbegrepen zijn fietsen , materiaal en uitrusting;
  • Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via MTBCollege ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door MTBCollege in het programma worden gebruikt.
 3. MTBCollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
 4. MTBCollege sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien.
 5. MTBCollege is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verwerking van persoonlijke gegevens binnen de geleverde dienst "Leerlingvolgsysteem". 
 6. MTBCollege zorgt ervoor dat de gegevens van de dienst "Leerlingvolgsysteem" op een voor dat moment in redelijkheid aanvaardbare beveiligde omgeving worden vastgelegd. 

Artikel 8 Verplichtingen van de deelnemer

 1. Deelname aan de in de overeenkomst genoemde activiteit geschiedt voor de deelnemer altijd voor eigen risico. De deelnemer geeft door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat het mountainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risico en neemt willens en wetens deel aan de door MTBCollege georganiseerde producten.
 2. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van haar instructeurs ter bevordering van een goede uitvoering van de producten van MTBCollege  op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.
 3. De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een product daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door MTBCollege, haar instructeurs van (voortzetting van) het product worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 4. De instructeurs hebben tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname aan een product uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de uitvoering van het product bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de instructeur, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de instructeur, ondernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.
 5. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via MTBCollege ter beschikking gestelde materiaal.
 6. Bij inschrijving of aanmelding voor een een product wordt door MTBCollege aan de deelnemer gevraagd alle voor de uitoefening van het product relevante medische informatie aan MTBCollege te verstrekken. Indien de deelnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan MTBCollege niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door verstrekking of juist het niet verstrekken van deze informatie.
 7. De deelnemer is verplicht bij inschrijving of aanmelding voor een product aan MTBCollege gegevens te verstrekken van een persoon welke in geval van nood bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat optreden om ieder risico voor de betreffende deelnemer zo laag mogelijk te houden. Het opgeven van de gegevens is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. MTBCollege mag er zonder verdere controle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van MTBCollege om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op juiste gegevens met betrekking tot een te bereiken persoon in geval van nood.

Artikel 9 Privacy

 1. MTBCollege zal nooit persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen. Uitzondering hierop zijn uit wettelijke verplichtingen vastgelegde partijen.
 2. Persoonsgegevens worden alleen bewaard uit wettelijke verplichtingen.
 3. Wil men inzage in zijn persoonlijke persoonsgegevens, dan kan deze middels het contact formulier worden opgevraagd.

Artikel 10 Klachten

 1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de aanwezige instructeur en, indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen instructeur aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met MTBCollege op telefoonnummer 06-34402901. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval het product geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.
 2. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Over ons.

Bonkelaar 47, Ottersum
Tel: 06 34402901 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nr: 63816288       BTW nr: NL166612777B01 

Contact Formulier


E-mail: *
Onderwerp: *
Bericht: